02 apr 2010 13:40

Volksgezondheid

Planning van het medisch aanbod

Planning van het medisch aanbod

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de planning van het medisch aanbod wijzigt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx neemt nieuwe quota op voor urgentieartsen, specialisten in acute geneeskunde en geriaters op basis van verschillende studies en van de aanbevelingen van de Planningscommissie. Ook het quotum voor huisartsen wordt verhoogd.
Vanaf 2010 verhogen de quota's voor:

  • urgentieartsen van 10 naar 20 per jaar
  • specialisten in acute geneeskunde van 5 naar 10 per jaar 
  • geriaters van nul naar 20 per jaar vanaf dit jaar 

Vanaf 2016 stijgen de quota voor huisartsen van 360 naar 400.

(*) tot wijziging van het kb van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medische aanbod.