09 nov 2018 18:25

Volksgezondheid: aanpassing van de dotaties voor de geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de dotaties betaald aan de deelstaten voor de geïsoleerde geriatrische diensten (G-diensten) en de geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (Sp-diensten) aanpast aan de realiteit.

Aangezien het koninklijk besluit werd geschreven voordat de definitieve aanpassingsparameters voor de jaren 2014 en 2015 gekend waren, werd dit gebaseerd op schattingen. Vandaag zijn de schommeling van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en de reële groei van het bruto binnenlands product van de budgettaire jaren 2014 en 2015 gekend. Het ontwerp corrigeert dus de bedragen die werden opgenomen in het koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt ter consultatie voorgelegd aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van artikel 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten