24 jun 2016 14:25

Volksgezondheid: noodzakelijke informatie voor de koppeling van de gegevens bij ambulante verstrekking tijdens de carensperiode

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de voorwaarden waarmee de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die als grondslag dienen voor de referentiebedragen en de ambulante verstrekkingen, uitgevoerd tijdens de carensperiode.

De technische cel van de FOD Sociale Zekerheid, die instaat voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen, heeft de bevoegdheid om andere gegevens te koppelen die als grondslag dienen voor de referentiebedragen en de ambulante verstrekkingen uitgevoerd tijdens de carensperiode.

Het ontwerp voorziet dat, voor alle ambulante verstrekkingen, de verzekeringsinstellingen de volgende informatie meedelen aan de technische cel:

  • de identificatie van de verzekeringsinstelling
  • het jaar en het semester van boeking
  • het extern serial number
  • de datum van prestatie
  • het nummer van de rechthebbende

De verzekeringsinstellingen moeten dus aan de technische cel, via de basisdienst codering van het eHealth-platform, de noodzakelijke concordantietabellen meedelen voor de koppeling van de door de referentiebedragen betreffende ziekenhuisverblijven en de ambulante verstrekkingen die zijn uitgevoerd binnen de 30 dagen die aan het ziekenhuisverblijf voorafgaan.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die dienen als grondslag voor de referentiebedragen en de ambulante verstrekkingen uitgevoerd tijdens de carensperiode