22 mrt 2019 16:55

Volksgezondheid: voorwaarden voor het overmaken van noodzakelijke informatie voor gegevenskoppeling door de verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de voorwaarden volgens dewelke de verzekeringsinstellingen de noodzakelijke informatie moeten meedelen voor de koppeling van de gegevens die essentieel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe financieringsregels en hun controle als onderdeel van een efficiënt gezondheidsbeleid.

Voor alle ambulante verstrekkingen die in het eerste semester 2017 en de volgende semesters zijn geboekt en die zijn opgenomen in de statistische tabellen die aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) zijn bezorgd, delen de verzekeringsinstellingen aan de technische cel volgende informatie mee:

  • de identificatie van de verzekeringsinstelling
  • het jaar en het semester van boeking
  • het extern serienummer
  • de datum van prestatie
  • het nummer van de rechthebbende

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, bis,  eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die essentieel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe financieringsregels en hun controle als onderdeel van een efficiënt gezondheidsbeleid