14 mrt 2014 17:25

Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block akte van de wettelijke bepalingen over de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

De specifieke voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen is momenteel voorbehouden voor de minderjarigen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Dankzij het  voorontwerp kunnen niet-begeleide Europese minderjarigen voortaan ook genieten van een specifieke bescherming, zoals voorzien in het regeerakkoord. 

Concreeet beogen de bepalingen de aanstelling van een voogd van de dienst Voogdij van de FOD Justitie voor niet-begeleide Europese minderjarigen die zich in een situatie van kwetsbaarheid bevinden of een aanvraag voor een tijdelijke verblijfstitel wegens mensenhandel of mensensmokkel hebben ingediend. Deze specifieke beschermingsmaatregel moet ertoe leiden dat ool voor deze jongeren snel een duurzame oplossing wordt gevonden, in het bijzonder de ten laste neming door een dienst voor hulpverlening aan de jeugd, de toekenning van een verblijfsdocument of de vrijwillige hereniging van de minderjarige met zijn ouders.