27 mei 2005 17:00

Voorafbeelding van de begroting

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2006 goed.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2006 goed.

De begrotingsrichtlijnen hebben betrekking op de diensten van algemeen bestuur van de federale overheid en op de openbare diensten met een zekere vorm van autonomie (zoals de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, het staatsbedrijf en de parastatalen). Het is de bedoeling het eerste stadium van het begrotingsproces aan te vangen, gewoonlijk 'fase van de technische bilaterale vergaderingen' genoemd. Dat is het onderzoek tussen de FOD's en/of de ministeriële departementen en de FOD Budget en Beheerscontrole van de begrotingsvooruitzichten 2006 bij ongewijzigd beleid en de toetsing voorzien in het Regeerakkoord van elke uitgave aan zijn opportuniteit. Het gaat om een louter technische operatie die erin bestaat een projectie van de begroting 2006 op te stellen, bij constante wetgeving. Elk nieuw initiatief moet gepaard gaan met een gelijkwaardig compensatievoorstel. Ter herinnering, overeenkomstig het meerjarenschema dat gehanteerd werd in het kader van het Stabiliteitsprogramma 2005-2008, mogen de primaire uitgaven in 2006 slechts met 0,3 % in reële termen stijgen. Voor het komende begrotingsjaar zal een minstens even grote discipline aan de dag worden gelegd als voor de begroting 2005. Het Stabiliteitsprogramma van België 2005-2008 goedgekeurd door de Ministerraad (*) vormt het macrobudgettaire kader van deze operatie. Het is beschikbaar op de website www.begroting.be en op de website van de Thesaurie van de FOD Financiën. De technische bilaterales zullen aanvangen in juni eerstkomend. (*) van 3 december 2004.