22 jun 2017 16:18

Voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. De voorontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State

Het eerste voorontwerp actualiseert het preventief dispositief inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme naar aanleiding van de belangrijkste ontwikkelingen die zich op dat vlak hebben voorgedaan op Europees en internationaal niveau. De Europese richtlijn 2015/849 integreert op Europees niveau de 40 aanbevelingen van de Financiële Actiegroep van 2012. De wijzigingen zijn de volgende:

  • de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de dienstverrichters van de sector van de geld- en kansspelen, alsook tot personen die handelen in goederen wanneer zij betalingen in contanten verrichten of ontvangen. De wet herneemt de huidige cash-drempel van 3.000 euro
  • de opname van fiscale misdrijven in de definitie van onderliggende criminele activiteiten van witwassen van geld. De wet herneemt het criterium van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”
  • het instellen van een "cascadeprocedure" voor de identificatie en de beoordeling van de risico's van witwassen en financiering van terrorisme door de Europese Commissie, de lidstaten en de onderworpen entiteiten
  • de toepassing van de risicogebaseerde benadering op alle elementen die deel uitmaken van de waakzaamheidsverplichtingen opgelegd aan de onderworpen entiteiten
  • de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten om informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verkrijgen en de bewaren en deze door te geven aan de onderworpen entiteiten. Bovendien moet deze informatie bewaard worden in een centraal register (het UBO-register) in elk van de lidstaten
  • de invoering van een bewaartermijn van 10 jaar (met een overgangsregeling) waarna de onderworpen entiteiten de persoonsgegevens in hun bezit dienen te wissen
  • de toepassing van doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve sancties en maatregelen voor de niet-naleving van de opgelegde verplichtingen door de onderworpen entiteiten

Het tweede voorontwerp wijzigt de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België op basis van de toekomstige anti-witwaswet. Er zal bij de Raad van State volgens een versnelde procedure beroep kunnen worden aangetekend tegen bepaalde administratieve beslissingen die door de Bank worden genomen ten aanzien van de instellingen die onder haar toezichtsbevoegdheid vallen. Bovendien worden de rechtsmiddelen uitgebreid die verzekerings- en herverzekeringsondernemingen kunnen aanwenden tegen beslissingen die de Bank ten aanzien van hen kan nemen op basis van de wet die het statuut van en het toezicht op deze ondernemingen regelt.

De voorontwerpen worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - Artikel 74

Voorontwerp van wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft - Artikel 78