17 sep 2015 18:05

Voorontwerp van diverse financiële bepalingen goedgekeurd

De ministerraad keurt op 18 september 2015 het voorontwerp van wet inzake diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'Sociale activiteiten, en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen goed.

Het voorontwerp van wet houdt volgende financiële wijzigingen in:

 • diverse wijzigingen, aangebracht aan de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen
 • het dagelijks bestuur van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten
 • wijzigingen van het Wetboek economisch recht over de afrondingsregels op 5 cent

De wet van 15 mei 2014 stelt dat het totaal te betalen bedrag afgerond moet worden, indien er cash betaald wordt om zo de muntstukken van 1 en 2 cent te verminderen. Om geen verschil in bedrag meer te hebben tussen elektronisch en cash betalen, bepaalt het wetsontwerp om, ongeacht de betaalwijze, steeds dezelfde eindafrekening te voorzien. De afrondingsregels moeten beperkt worden tot de betalingen waarbij de consument in staat is om cash geld te betalen, bijvoorbeeld aan een ondernemer in ruil voor diens goederen of prestaties. Verder wordt de uitzondering van de afrondingsregel bij het betalen van geneesmiddelen geschrapt.

 • diverse wijzigingen aan de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België
 • wijzigingen aan de wet van 21 december 2013 over diverse fiscale en financiële bepalingen met betrekking tot het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • ruil, hergroepering of splitsing van aandelen
 • de bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 december 2013 over diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen
 • wijzigingen van de wet van 14 december 2005 over de afschaffing van de effecten aan toonder
 • wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 over maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit, in het bijzonder tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.
 • wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht van de financiële sector en de financiële diensten als voorbereiding voor de Benchmarks-verordening
 • de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'Sociale activiteiten' voor het restaurant en kinderdagverblijf van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • de vervanging van de woorden 'gelijkheid van mannen en vrouwen' door het woord 'gendergelijkheid' in de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.