28 apr 2023 16:42

Voorontwerp van programmawet

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van programmawet goed.

Het voorontwerp heeft betrekking op de volgende domeinen:

Sociale zaken:

 • Uitkeringsverzekering voor werknemers

  • Toekenning van een werkhervattingspremie

  • Financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens overmacht om medische redenen​​​​​​​

 • Doelgroepvermindering voor de eerste aanwervingen
 • Verlenging maatregelen “personeelsschaarste in de zorgsector”
 • Financiering van de sociale zekerheid - Alternatieve financiering – Werknemers
 • Financiering van de sociale zekerheid - Alternatieve financiering – Zelfstandigen

​​​​​​​Maatschappelijke integratie

Werk:

 • Bepalingen tot toekenning van een toelage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie voor het jaar 2023 ter compensatie van de kost van de gelijkstelling van de perioden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders
 • Compensatie van de werkgeverskost van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 voor de jaarlijkse vakantie voor de bedienden

Pensioenen:

 • Aanpassing van het loonplafond in de pensioenreglementering voor werknemers
 • Aanpassing inzake het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • Inwerkingtreding

​​​​​​​Ontwikkelingssamenwerking

Mobiliteit:

 • Fonds betreffende de maritieme en mariene handhaving
 • Voorwaarden van de toekenning van de staatswaarborg aan Infrabel