20 okt 2016 13:37

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met bepalingen rond verschillende aspecten van de sociale zekerheid. 

De belangrijkste doelstellingen van het voorontwerp zijn de volgende:

  • de innings- en terugvorderingswijzen alsook de bijdrageopslagen en de interesten van de nieuwe bijdragen die de RSZ int als gevolg van de fusie met de DIBISS worden dezelfde als die welke voorzien zijn voor de andere bijdragen die de RSZ int
  • als gevolg van de fusie RSZ-DIBISS worden de pensioenbijdragen geïnd door de RSZ en wordt de wijze van inning en van terugvordering van de RSZ van toepassing (opheffing van artikel 27 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie)  
  • de contractuelen van “HR Rail”, “Brussels South Charleroi Airport Security”, Liège Airport Security” en “le Circuit de Spa-Francorchamps” worden uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, teneinde de bestaande praktijk te bevestigen en deze naamloze vennootschappen van publiek recht verder te laten genieten van de structurele lastenverlaging en de verlaging van de werkgeversbijdragen
  • de Dimona-aangifte wordt verplicht voor de werknemers bedoeld bij artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969
  • de netto-opbrengst van de verkoop van een onroerend geheel waarvan het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag eigenaar is, wordt overgedragen aan de RSZ-Globaal Beheer
  • het compensatiesysteem dat reeds bestaat voor de fiscale en niet-fiscale schulden bij de FOD Financiën wordt uitgebreid tot de sociale schulden (en dus tot de RSZ)
  • de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie wordt gewijzigd om de terugvordering van de onverschuldigde bedragen aan de werknemers te verbeteren

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

De minister van Middenstand en de minister van Financiën worden ermee belast om uiterlijk tegen 30 juni 2017 een voorontwerp van wet voor te bereiden dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen integreert in het systeem van de fiscaal-sociale balans zoals voorzien in voorliggend voorontwerp van wet.