01 feb 1996 16:00

Voorontwerp van wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzake
n