31 jan 2014 18:38

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid goed.

Het voorontwerp van wet wijzigt verschillende sectoren van de sociale zekerheid. Het gaat om elf hoofdstukken over de uitkerings- en moederschapsverzekering, de moederschapsbescherming, de arbeidsongevallen, de werkbonus, de geïntegreerde politie, de DOSZ, de jaarlijkse vakantie, de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de werkloosheidsverzekering en het sociaal statuut der zelfstandigen. Het laatste hoofdstuk werd als amendement van de regering toegevoegd. Het omkadert de gevolgen van de zesde staatshervorming voor de sector van de sociale zekerheid door het stelsel van de bijdrageverminderingen, die zullen worden geregionaliseerd, duidelijk en coherent te reorganiseren en door aanpassingen aan te brengen die nodig zijn voor de vlotte overdracht van de kinderbijslag. Een aantal belangrijke maatregelen zijn:

  • de toekenning van een financiële bijdrage voor de gerechtigde arbeidsongeschikte werkzoekende die een erkend programma van beroepsopleiding doorloopt
  • een nieuwe uitzondering op de volledige stopzetting van werkzaamheden om voor moederschapsrust in aanmerking te komen
  • de versterking van de werkbonus
  • de mogelijkheid voor de vzw’s bestaande uit overheidsdiensten van de gemeenschappen en de gewesten en openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die onder de gemeenschappen en de gewesten ressorteren, om zich te verenigen voor werkzaamheden op het vlak van informatiebeheer en informatieveiligheid uit te voeren
  • een betere juridische basis voor de werkloosheidsreglementering
  • de bijdragen voor de sociale zekerheid van zelfstandigen en de premies voor het vrij aanvullende pensioen