18 jan 2019 16:15

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Dit voorontwerp maakt deel uit van een aantal voorbereidende maatregelen die de regering heeft genomen overeenkomstig de verzoeken van de Europese Raad van 13 december 2018, waarin de lidstaten verzocht worden hun werkzaamheden op te voeren. Het voorontwerp regelt de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord met de EU. De wet zou enkel in werking treden als er op 29 maart 2019 geen akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is bereikt. Het is bedoeld als tijdelijk antwoord op de belangrijkste moeilijkheden als gevolg van de Brexit in de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de federale wetgever vallen.

Het voorontwerp zorgt voor maatregelen in de volgende domeinen:

  • Asiel en Migratie: verblijfsrecht van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden, waarbij de rechten van de burgers worden opgevat vanuit het idee van wederkerigheid
  • Energie: gasvoorzieningszekerheid via de Interconnector (UK) Limited
  • Werk: startbaanverplichting voor jonge werknemers van buitenlandse afkomst tot 26 jaar
  • Sociale Zaken: gevolgen van de Brexit in de verschillende takken van de sociale zekerheid
  • Financiën: wijziging van de wet over de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en over het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
  • Economie: nieuwe regels voor de activiteiten en het toezicht op verzekeringstussenpersonen die activiteiten van ‘gevolmachtigde onderschrijver’ uitoefenen
  • Volksgezondheid: bijkomende inkomsten voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)