24 okt 2013 19:35

Voorschriften voor het gebruik van speekseltesten door de verkeerspolitie

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de analyse van speekseltesten reglementeert bij controles door de verkeerspolitie om bestuurders die onder invloed van drugs rijden op te sporen. 

Dankzij de technologische vooruitgang, werd met de wet van 31 juli 2009 de speekseltest ingevoerd om drugs in het verkeer op te sporen. Nu worden de regels vastgelegd voor de afname van de test, de bewaring en de analyse van het staal en de erkenningscriteria van de laboratoria. Het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden, wordt opgeheven.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de gewesten en aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen, en de erkenning van de laboratoria