05 apr 2019 22:46

Voorstel van leden voor het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een lijst goed van vier vaste leden en vier plaatsvervangende leden, aangewezen op voordracht van de ministerraad, voor het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO). Op 12 december 2018 is een oproep tot kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.    

Het centrum bestaat uit acht vaste leden en acht plaatsvervangende leden die met een tweederdemeerderheid door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden aangewezen. Vier vaste en vier plaatsvervangende leden worden aangewezen op voordracht van de ministerraad en voor elk van de te begeven ambten worden twee kandidaten voorgedragen. Zowel voor de rechtstreeks door de Kamer als voor de op de voordracht van de ministerraad aangewezen leden wordt de taalpariteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige leden gewaarborgd. Ten minste een vast lid en een plaatsvervangend lid kennen Duits.

De leden worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar, omwille van hun ervaring met of kennis van de problematiek van de schadelijke sektarische organisaties. Zij moeten hun mandaat in volledige onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid kunnen uitoefenen.