24 mrt 2015 14:50

Voorstelling Douanebeleidsplan 2015-2019

Minister van financiën, Johan Van Overtveldt en de Administrateur-Generaal van de douane, Noël Colpin stellen vandaag het nieuwe douanebeleidsplan voor.
Dit ambitieuze moderniseringsplan omvat 136 concrete actiepunten die de komende 5 jaar in uitvoering zullen worden gebracht.


De actiepunten vermeld in dit douanebeleidsplan, focussen vooral op de volgende werkdomeinen :
• vereenvoudiging van douane- en accijnsprocedures en reglementering
• innovatie
• internationale samenwerking en samenwerking met andere overheidsdiensten
• fraudebestrijding
• nieuwe organisatiestructuur
• communicatie en nauwe samenwerking met de handel

CONTEXT
 Gezien de strategische positie van België als toegangspoort tot de Europese Unie, gaan er dagelijks enorme hoeveelheden goederen in en uit ons land. Voor onze economie en het bedrijfsleven is het van groot belang dat deze goederenstromen snel en efficiënt worden afgehandeld.

 Via dit meerjarenplan moet het ondernemingsklimaat in België nog aantrekkelijker worden. Bedrijven moeten in een stabiele omgeving kunnen werken, waarbij hun rechten en plichten voldoende transparant zijn. Stabiliteit, efficiëntie, veiligheid en transparantie zijn hierbij duidelijk de sleutelkenmerken.

 Europa is één grote douane-unie maar de concurrentie met de douanediensten uit de buurlanden blijft groot waardoor het risico bestaat dat de handelsstromen worden overgenomen door omringende landen indien de performantie van onze douanediensten niet tijdig opgedreven wordt.

 Het is de ambitie van de Belgische douane om tegen 2019 in de top drie van de Logistic Performance Index(LPI) van de Wereldbank te staan, daar waar ze nu de 11e plaats bezet.

 Het plan werd in nauw overleg met het Nationaal Forum opgesteld, dat een overlegplatform is van vertegenwoordigers uit  de handel en de Belgische douane. De vraag die hierbij centraal stond was : “Hoe kunnen we komen tot een moderne en performante douane die kan optreden als krachtige economische en financiële hefboom?”


ACTIEPUNTEN
Volgende actiepunten zijn een aantal belangrijke engagementen uit het beleidsplan die aangegaan worden om de slagkracht van onze douanediensten te versterken en de modernisering verder vorm te geven.

Vereenvoudiging van douane- en accijnsprocedures :
 Het percentage AEO-gecertifieerde in-en uitvoerbewegingen (Authorized Economic Operator) moet tegen 2019 uitgebreid worden van 55-60 % naar 80% van het totale volume.
 Tegen 2019 streeft douane ernaar om voor AEO-niet-dienstverlenende bedrijven met een geïntegreerde boekhouding voor 80% over te schakelen van transactionele controles naar System Based Approach. Voor dienstverlenende bedrijven is 20% het streefdoel
 Self Assessment : periodieke opgaven in plaats van douaneaangiften. Aangever moet zelf rechten bij invoer berekenen en statistieken overmaken aan douane
 Centralised Clearance : douaneaangiften indienen op één douanekantoor, ook wanneer goederen in ander douanekantoor worden aangeboden
 Op vlak van System Based Approach, Self Assessment en Centralised Clearance zijn de eerste stappen al gezet.  Ons land wil hierin op Europees niveau voorloper zijn.

Vereenvoudiging van reglementering :
 Douanekantoren in zee- en luchthavens zullen uitgebreide bevoegdheden krijgen (goederen van gans het land op 1 plaats aangeven)
 Enig klantendossier : vergunningsaanvragen downloaden, online invullen en elektronisch ondertekenen
 Verdere verfijning  van AWDA (Algemene Wet van Douane en Accijnzen) afhankelijk van Europese wetgeving (UCC)
 onderzoek naar voorkeur meer administratieve sancties t.o.v. strafrechtelijke sancties Begeleidingstraject : Nationaal Forum zal impact van de wijzigingen van de UCC op de operatoren verduidelijken

Innovatie
Stijgende afhankelijkheid van automatisering en Europese verplichtingen en kwaliteitsnormen
 100% automatisering van de uitvoeraangiften tegen 2016
 Professioneel geautomatiseerd risicobeheer
 CCRM (Customs Container Release Message) : elektronisch vrijgavebericht voor containers. Hierdoor kan douane verband leggen tussen de vrijgave van de aangiften bij het invoerproces en de containers waarin de goederen vervoerd worden. Dit zal een première zijn in de EU
 Accijnzen : elektronische verwerking van terugbetalingsaanvragen m.b.t. professionele diesel


Samenwerking
 One-stop-shop : overheidsdiensten op éénzelfde grenspost samengebracht teneinde de controles op eenzelfde ogenblik te kunnen doen
 Single window : elektronisch portaal waarin bovenstaande controles kunnen samengebracht worden
 Passenger Name Records : systematisch verzamelen en doorlichten van passagiersgegevens in samenwerking met de federale politie en OCAD in het kader van de strijd tegen terrorisme
 Kruispuntdatabank in haven van Antwerpen (Douane, politie, parket, publieke en private havengemeenschap) met geïntensifieerde informatie-uitwisseling in de strijd tegen verdovende middelen
 MUREEN : proefproject voor papierloze doorvoer in Benelux
Fraudebestrijding
 Extracties op de database van EMCS (Excise Movement and Control System) om sneller fraudecircuits te detecteren en gerichter te controleren
 Politionele opdracht doelgericht versterken op risicogebieden in de strijd tegen verdovende middelen

Nieuwe organisatiestructuur
 Aanvullende rekruteringen voor de beveiliging en controle van de volledige logistieke.
 Budget : rechtstreekse affectie van Europese werkingsmiddelen, onderhoud en upgrade van scanners, achterstand kledingsfonds wegwerken en budget om aan IT-verplichting EU en nationale applicaties tegemoet te komen. 
 Verdere uitbouw van de Administratie Klantenmanagement en Marketing ter ondersteuning van economische operatoren (= klantencoördinator)
 Creatie van een EU Customs Competence center

Communicatie en nauwe samenwerking met de handel
 Fisconet+ wordt verbeterd en gebruiksvriendelijker.  Er wordt tevens een nieuwe website voor D&A ontwikkeld.
 Nationaal Forum : nieuwe website en duidelijke gestructureerde actielijst m.b.t. lopende projecten