30 mrt 2018 19:29

Voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking wijzigt.

Ingevolge de wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, dient het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te worden gewijzigd.

Naast deze wijzigingen die voortspruiten uit de naamswijziging van BTC, zijn een aantal inhoudelijke wijzingen nodig aan het KB van 3 mei 2006 die voortvloeien uit de toekomstige ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst voor een nieuw programma 2018-2023. Het technisch en financieel dossier voor dit nieuwe programma voorziet nog slechts vier toelatingsvoorwaarden en wijzigt de selectieprocedure, vanuit een bezorgdheid om de ‘vraag’ naar geschikte kandidaten en het ‘aanbod’ van de meeste geschikte kandidaat voor een bepaald functieprofiel beter op elkaar af te stemmen.

De toelatingsvoorwaarde die verwees naar het met succes volgen van de algemene informatiecyclus voor ontwikkelingssamenwerking die door BTC werd georganiseerd, vervalt, omdat deze vorming niet langer wordt georganiseerd. Het feit dat dit toelatingscriterium in het verleden zorgde voor een soort van ‘filter’ aan kandidaten zal worden opgevangen door meer specifiekere, technische selectiecriteria op te nemen in de functieprofielen bij de oproep tot kandidatuurstelling. Het nieuwe Juniorprogramma wil volop inzetten op een duidelijke sturing op het vlak van beschikbare jobs, die moeten aansluiten en inzetten op Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, wat logischerwijze leidt tot een groeiende nood aan vooral meer technische profielen en profielen met managementcapaciteiten. De oproep tot kandidatuurstelling dient op zijn minst gepubliceerd te worden op de internetsite van het Juniorprogramma en in het Belgisch Staatsblad. De toelatingsvoorwaarden vormen voortaan, samen met de specifieke selectiecriteria, de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om toegang te krijgen tot de eigenlijke vergelijkende selectie, die uit drie delen bestaat.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.