23 jun 2023 16:51

Voorwaarden inzake de tewerkstelling van sekswerkers

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de voorwaarden vastlegt voor de tewerkstelling van sekswerkers.

De arbeidsovereenkomst is onderworpen aan de gewoonlijke reglementering, met uitzondering van bepaalde aspecten die verband houden met de vier vrijheden die algemeen worden erkend voor sekswerkers. Deze zijn:

  • het recht om een seksuele partner te weigeren
  • het recht om specifieke seksuele handelingen te weigeren
  • het recht om de activiteit te allen tijde te onderbreken of stop te zetten
  • het recht om zelf voorwaarden te stellen aan de seksualiteit

Daarnaast omvat het voorontwerp de volgende bepalingen:

  • de voorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen om te worden erkend
  • enkel werkgevers die een voorafgaande erkenning hebben verkregen mogen sekswerkers tewerkstellen, zoniet riskeren ze vervolgd te worden wegens pooierschap
  • het verkrijgen van een erkenning is aan strenge vereisten onderworpen om misbruik en uitbuiting van sekswerkers te voorkomen
  • de verplichte aanstelling van minstens één vertrouwenspersoon

Het voorontwerp word ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen en aan de in de betrokken materies gespecialiseerde leden van de academische wereld.