25 jun 2004 17:00

Voorwaarden van indienstneming

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.

Het ontwerp beoogt de toekenning van een prioriteit aan de geslaagden voor vergelijkende selecties bij de indienstneming voor contractuele functies.De personeelsdiensten blijven dus een beroep doen op de databank van Selor. Indien geen enkele geslaagde kandidaat aan het functieprofiel beantwoordt, nemen de personeelsdiensten de nodige initiatieven om zelf kandidaten te vinden.