21 feb 2014 19:28

Voorwaarden voor de toekenning van uitkeringen voor moederschapshulp aan vrouwelijke zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van moederschapshulp voorziet wanneer de moeder recht heeft op moederschapsrust in het stelsel van de zelfstandigen. 

Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2010/41/EU rond de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen om in Belgisch recht. Het versoepelt de huidige voorwaarden om recht te hebben op moederschapshulp. 

De voorwaarde van de twee verplichte trimesters onderworpenheid en de verplichte betaalde bijdragen vervalt en wordt vervangen door de voorwaarde om het recht op moederschapsrust te openen. De voorwaarde van de verplichte hervatting van de zelfstandige activiteit wordt vervangen door de voorwaarde om een beroepsactiviteit in hoofdberoep uit te oefenen in om het even welk stelsel. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques