16 sep 2011 12:22

Vreemdelingen

Wijziging van de vreemdelingenwet

Wijziging van de vreemdelingenwet

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

Op 20 juli 2011 besliste de ministerraad een open terugkeercentrum op te richten voor de opvang van asielzoekers die een negatieve uitvoerbare beslissing over hun asielaanvraag ontvingen. Het voorontwerp biedt een wettelijke basis om asielzoekers die een procedure in België hebben ingediend en asielzoekers die een weigering van inoverwegingneming ontvingen aan een terugkeercentrum toe te wijzen tot de termijn om het grondgebied te verlaten is verstreken.

Het voorontwerp beschrijft de materiële hulp en de toegang tot de juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand waar de asielzoekers recht op hebben. Tijdens hun verblijf worden ze voorbereid op hun terugkeer.