14 okt 2011 14:49

Vreemdelingenwet

Omzetting van de terugkeerrichtlijn in Belgisch recht - tweede lezing

Omzetting van de terugkeerrichtlijn in Belgisch recht - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de Europese terugkeerrichtlijn* in de vreemdelingenwet** omzet. Het werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het voorontwerp schrijft de procedure voor die België moet toepassen om een einde te maken aan een illegaal verblijf in België.

In de eerste plaats wordt de vrijwillige terugkeer aangemoedigd en wordt een termijn om het grondgebied te verlaten van dertig dagen ingesteld. De termijn kan in sommige gevallen korter zijn of ingetrokken worden wanneer het risico op onderduiken bestaat. In dat geval en als de persoon de terugkeerverplichting niet is nagekomen, wordt een inreisverbod van ten hoogste drie jaar opgelegd dat geldig is voor het hele Schengen-gebied.

De bepalingen gelden niet voor vreemdelingen die een beslissing van weigering van toegang kregen en daarop niet het recht verkregen om in België te verblijven.

(*) 2008/115/EG van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied verblijven.
(**) wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.