14 jul 1995 17:00

Vrijmaken van bijkredieten voor het betalen van vroeger aangegane verb
intenissen