04 feb 2005 16:00

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot uitvoering van de programmawet (*) en tot wijziging van art. 90 van het koninklijk besluit (**) inzake de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot uitvoering van de programmawet (*) en tot wijziging van art. 90 van het koninklijk besluit (**) inzake de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Het ontwerp van koninklijk besluit verhoogt het percentage van niet door te storten ingehouden bedrijfsvoorheffing tot 65% voor de universiteiten, de hogescholen, de NFWO en de FWOV, bedoeld in de programmawet. Het ontwerp is van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2005 betaald of toegekend zijn. Men zal de maatregel evalueren bij het opmaken van het budget 2006. (*) artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002. (**) KB/WIB 92.