13 nov 2015 14:21

Vrijstelling bepaalde werknemersbijdragen voor zeesleepvaartsector en sector van de maritieme bagger verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen voor de zeesleepvaartsector en de sector van de maritieme bagger verlengt. 

De sectoren van de koopvaardij, de zeesleepvaart en de maritieme bagger krijgen een gedeeltelijke vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen voor sociale zekerheid. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om, conform de beslissingen van de Europese Commissie van 16 september 2015, de vrijstelling van de werknemersbijdragen in de zeesleepvaartsector en in de sector van de maritieme bagger te verlengen tot en met 31 december 2022. De werkgeversbijdragen voor de drie sectoren behoren net als de werknemersbijdragen in de sector van de koopvaardij sinds 1 juli 2014 tot de bevoegdheid van de gewesten.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd en mag nu ter handtekening aan de Koning worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behove van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee