15 mei 2013 17:59

Vrijstelling van arbeidskaart bij gezinshereniging

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vrijstelling van arbeidskaart aanpast aan de criteria voor verblijfsvergunningen in geval van gezinshereniging.

Het ontwerp verduidelijkt een aantal bepalingen voor de vrijstelling van een arbeidskaart in geval van gezinshereniging met een Belgische onderdaan of een onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte. Bij de vrijstelling van de arbeidskaart wordt niet langer verwezen naar de familieband maar rechtstreeks naar de verblijfsvergunning die eveneens recht geeft op de vrijstelling van de arbeidskaart. Wanneer een verblijfsvergunning is aangevraagd, bekomt de persoon een vrijstelling op basis van bijlage 15 of een arbeidskaart C.

Daarnaast wordt ook het stelsel van vrijstelling voor studenten aangepast. De buitenlandse studenten die stage lopen in België, zijn vrijgesteld van een arbeidskaart, wanneer ze in België, Zwitserland of in een lidstaat van de Europese Unie studeren. Ten slotte worden ook de overgangsbepalingen voor de bijzondere vrijstelling voor Bulgaren, Kroaten en Roemenen aangepast.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van state voorgelegd.  

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers