17 mei 2020 11:47

Vrijstelling van de belasting voor medische verzorging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting voor medische verzorging betreft.

Deze wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde vloeit voort uit een arrest van het Grondwettelijk Hof dat de bepalingen uit het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling voor medische verzorging onder talrijke aspecten vernietigd heeft. Het voorontwerp past dus meer bepaald deze bepalingen aan om ze in overeenstemming te brengen met de vaste en dwingende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de vrijstelling voor medische verzorging, in en buiten het ziekenhuis. Deze rechtspraak is voorzien in richtlijn 2006/112/EG over het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde, die in ruime mate mee de juridische grondslag heeft gevormd van het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.