09 sep 2005 17:00

Vrijwillige dienst van collectief nut

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een vrijwillige dienst van collectief nut invoert voor ontwikkelingssamenwerking.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een vrijwillige dienst van collectief nut invoert voor ontwikkelingssamenwerking.

De oprichting van de vrijwillige dienst heeft als doel: - de jongeren de kans te bieden om zich nuttig ten dienste te stellen van ontwikkelingslanden, - de jongeren de kans te geven om een eerste professionele ervaring op te doen in ontwikkleingssamenwerking, - de volledige Belgische bevolking in grote mate te mobiliseren rond ontwikkelingsproblematiek. De vrijwillige dienst van collectief nut duurt ten minste een jaar en maximum 3 jaar. De bedoeling is om bruikbare hulp te bieden aan de partnerlanden. Het ontwerp voorziet een reeks toelatingsvoorwaarden tot de vrijwillige dienst van collectief nut bij ontwikkelingssamenwerking. Die voorwaarden worden onderzocht door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking. Bij een positieve beslissing wordt het dossier overgemaakt aan de Belgische Technische Coöperatie (BTC). Die is belast met de selectie van de kandidaten en hun benoeming. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.