05 mei 2006 17:00

Vrijwilligers

Uitvoering van de rechten van de vrijwilligers

Uitvoering van de rechten van de vrijwilligers

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Het is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Sociale integratie en Grootstedenbeleid. De wet bepaalt dat de vergoedingen die vrijwilligers ontvangen voor hun vrijwilligerswerk per dag tot 24,79 euro, driemaandelijks tot 600 euro en jaarlijks tot 991,57 euro als onkostenvergoeding worden beschouwd. Die vergoedingen moet men niet in aanmerking nemen bij de berekening van het leefloon. Het ontwerp bepaalt ook hoe men vrijwilligerswerk kan combineren met het recht op maatschappelijke integratie. De vrijwilliger moet het OCMW op voorhand op de hoogte brengen dat hij als vrijwilliger zal werken. Dat vrijwilligerswerk mag geen afbreuk doen aan zijn of haar werkbereidheid. De vergoedingen die de vrijwilliger ontvangt voor het vrijwilligerswerk zijn vrijgesteld.