09 dec 2005 16:00

Vrouwelijke zelfstandigen

Invoering van een systeem van moederschapshulp met dienstencheques voor de vrouwelijke zelfstandige

Invoering van een systeem van moederschapshulp met dienstencheques voor de vrouwelijke zelfstandige

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand. Het ontwerp voert een systeem van moederschapshulp in, voor vrouwelijke zelfstandigen, zodat ze hun gezins- en beroepsleven beter op elkaar kunnen afstemmen. Elke zelfstandige die bevallen is en die aan de voorwaarden vastgesteld door het koninklijk besluit voldoet, kan zich wenden tot het sociaal verzekeringsfonds waarbij ze is aangesloten om gratis 70 dienstencheques te bekomen. De toekenningsvoorwaarden zijn: - ze moet haar eerste aanvraag binnen een vastgestelde termijn indienen bij het sociaal verzekeringsfonds, - ze moet voldoen aan de voorwaarden voor de onderwerping aan het socaal statuut, in orde zijn met haar bijdragen en haar kind moet ingeschreven zijn in haar gezin. Het sociaal verzekeringsfonds is dus de enige gesprekspartner van de vrouwelijke zelfstandige. Het fonds moet de cheques bestellen en betalen aan de firma Accor services. Die firma levert de cheques af, wanneer het dossier volledig is, de toekenningsvoorwaarden door het fonds zijn nagekeken en de financiële rekening van het uitgiftebedrijf gecrediteerd is voor de prijs van de bestelde dienstencheques. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.