12 sep 2008 15:19

Wapenwet

Uitvoering van de nieuwe wapenwet

Uitvoering van de nieuwe wapenwet

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen dat diverse uitvoeringsbesluiten van de wapenwet wijzigt. 

De wapenwet treedt volledig in werking op 1 september 2008. Daarom is het nodig de uitvoeringsbesluiten die gebaseerd zijn op de oude wapenwet aan te passen. Naast administratieve aanpassingen komt er een regeling voor particulieren die af en toe aan een schietevenement deelnemen.

Het ontwerp regelt ook de registratie van vuurwapens die in principe vergunningsplichtig zijn maar die vrij verkrijgbaar zijn wegens hun bestemming. Het gaat om vuurwapens met historische folkloristische of decoratieve waarde die gebruikt worden in streekgebonden volksevenementen. Als die wapens in handen komen van andere personen worden ze vergunningsplichtig en moeten ze ook worden geregistreerd. Het ontwerp schrijft voor op welke manier dat moet gebeuren.