08 jul 2005 17:00

Watersnood

De Ministerraad heeft deze morgen een eerste evaluatie gedaan van de watersnood van de voorbije dagen die vooral Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen getroffen hebben.

De Ministerraad heeft deze morgen een eerste evaluatie gedaan van de watersnood van de voorbije dagen die vooral Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen getroffen hebben.

Om de onzekerheid bij de getroffenen weg te nemen, heeft de Ministerraad: 1. beslist om zo snel mogelijk tot de procedure voor erkenning van de watersnood als ramp over te gaan. De Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, heeft daartoe reeds de provinciegouverneurs aangeschreven zodat die hem een lijst van de getroffen gemeenten kunnen bezorgen. Elke gemeente moet binnen de vijf dagen antwoorden. Het KMI heeft reeds het «uitzonderlijk karakter van de neerslag» vastgesteld. Op basis van de lijst van de gemeenten en het advies van het KMI, zal minister Dewael ten laatste op de Ministerraad van 20 juli een koninklijk besluit voorleggen om de rampgebieden te erkennen. De getroffen burgers kunnen zich vanaf 25 juli wenden tot de gouverneur, die de beslissing tot schadeloosstelling neemt. Om de dossierbehandeling te bespoedigen zullen de gouverneurs extra personeel kunnen aanwerven. 2. Daarnaast werden door de ministerraad een reeks beslissingen genomen van sociale en fiscale aard om de financiële impact van de ramp voor de getroffen ondernemers en zelfstandigen te verzachten. Zo zal de Minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte, de RSZ voorstellen - de overstromingen als geval van overmacht te beschouwen voor ondernemingen in erkend rampgebied - geen bijdrageverhogingen noch interesten aan te rekenen aan getroffen werkgevers - de betalingsachterstand van die werkgevers niet in aanmerking te nemen voor de toepassing van het reglement van 22 februari 1974 (d.w.z. dat een laattijdige betaling ingevolge de overstroming niet beschouwd wordt als een eerste inbreuk die het recht op latere afwijkingen of vrijstellingen hypothekeert) De Minister van Middenstand en Landbouw, Sabine Laruelle, zal de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen richtlijnen geven om voor de betaling van sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2005 betalingsuitstel te verlenen tot 30 juni 2006, zonder aanrekening van boetes of interesten. Voor de getroffen belastingplichtigen vestigt de Minister van Financiën, Didier Reynders, er de aandacht op dat zij kunnen genieten van: - betalingsfaciliteiten voor directe belastingen en BTW - vrijstelling van nalatigheidinteresten Ondernemingen die schade hebben geleden, kunnen ook om de terugbetaling van voorafbetalingen verzoeken 3. te investeren in de infrastructuur voor de neerslagmeting In dat verband zullen de Ministers Reynders en Verwilghen prioriteit geven aan de investering in een West-Vlaamse radar, teneinde de neerslagmetingen in de toekomst nog sneller en betrouwbaarder te laten verlopen.