30 nov 2012 18:18

Wederzijdse erkenning van vonnissen en proeftijdvoorwaarden in de EU

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet dat twee kaderbesluiten van de Raad van de Europese Unie over de wederzijdse erkenning van vonnissen en proeftijdvoorwaarden in Belgisch recht omzet. Met de omzetting past België het beginsel toe van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen uitgesproken in de EU.

Het beginsel van wederzijdse erkenning van gerechterlijke beslissingen vormt de hoeksteen van de gerechterlijke samenwerking binnen de EU.

Het eerste kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie inzake het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen legt regels vast zodat de lidstaten een beslissing over de proeftijd uitgesproken in een andere lidstaat kunnen erkennen en toezicht kunnen houden op de uitvoering van de straf of de maatregel op hun grondgebied.

Het tweede kaderbesluit inzake de verstekvonissen maakt de formulering van de weigeringsgrond bij verstekvonissen bij de wederzijdse erkenning eenvormig.

2008/947/JBZ

2009/299/JBZ