31 aug 2018 17:57

Weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad bepaalt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput de weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Naar aanleiding van de oprichting van de nieuwe federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning kwam de ministerraad tot het besluit om, conform het advies van het wegingscomité, de functie van voorzitter van het directiecomité in te schalen in salarisband 7.