09 nov 2018 18:25

Weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de POD Wetenschapsbeleid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de voorgestelde weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Het advies van het wegingscomité wordt integraal gevolgd, en de functie wordt bijgevolg ingeschaald in klasse 6.