08 jul 2005 17:00

Welvaartsaanpassing sociale uitkeringen beroepsziekten

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) waarbij bijsalgen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten (**) betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) waarbij bijsalgen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten (**) betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten.

Het ontwerp past de sociale uitkeringen voor de jaren 2005 en 2006 aan de welvaart aan, zoals overeengekomen op de Ministerraad van 20 en 21 maart 2004 in Oostende. Het ontwerp past de aanvullende bijslag of de aanpassingsbijslag waarop bepaalde personen die door een beroepsziekte getroffen zijn of hun rechthebbende aan de welvaart aan. Op 1 september 2005 past men de uitkeringen van 8 jaar of ouder aan, en op 1 september 2006 die van 7 jaar en ouder. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 17 juni 1974. (**) gecoördineerd op 3 juni 1970.