08 jul 2005 17:00

Welvaartsaanpassing uitkeringen arbeidsongevallen

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande de welvaartsaanpassing van de uitkeringen inzake arbeidsongevallen. Het gaat om een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet (**), een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (***) tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (****) tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande de welvaartsaanpassing van de uitkeringen inzake arbeidsongevallen. Het gaat om een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet (**), een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (***) tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (****) tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet.

De welvaartsaanpassing is het resultaat van de beslissing van de Ministerraad van Oostende op 20 en 21 maart 2004, die voorzag dat men de sociale uitkeringen in verschillende sectoren van de sociale zekerheid zou aanpassen aan de welvaart. De drie ontwerpen regelen die aanpassing voor de uitkeringen voor permanente arbeidsongeschiktheid in geval van een arbeidsongeval voor het jaar 2005. Die aanpassing bedraagt 2% voor de vervangingsuitkering van 8 jaar en meer in 2005. Ze kan gebeuren door middel van de toekenning van een herwaarderingsbijslag zoals voorzien in het koninklijk besluit (*) betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet. De wijzigingen van de twee andere besluiten regelen het ten laste nemen van de betaling van die uitkeringen en de overeenkomstige transfers tussen de verzekeringsondernemingen en het Fonds voor arbeidsongevallen. (*) van 10 december 1987. (**) van 10 april 1971. (***) van 12 augustus 1994. (****) van 13 januari 1983.