31 mei 2013 15:05

Welvaartsaanpassing uitkeringen arbeidsongevallen

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de uitkeringen voor arbeidsongevallen aan de welvaart aanpassen. Daarmee concretiseert de ministerraad een bepaling uit het interprofessioneel akkoord.

Vanaf 1 september 2013 verhogen de uitkeringen voor arbeidsongevallen die het Fonds voor Arbeidsongevallen uitkeert:

  • met 2% voor de forfaitaire minima
  • met 0,3% voor de vergoedingen
  • met 2% voor de uitkeringen na zes jaar voor arbeidsongevallen uit de periode 2007 (op 1 september 2013) en 2008 (op 1 september 2014)

Het tweede ontwerp compenseert de stijging van de loondrempel voor de werkgevers. Die stijging maakt deel uit van het ontwerp van programmawet. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden