18 mei 2017 16:17

Welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de welvaartsaanpassingen 2017-2018 uitvoeren in het pensioenstelsel van de zelfstandigen, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord van de sociale partners.

Het voorontwerp van wet voert een afzonderlijk basisbedrag in voor de minimum rust- en overlevingspensioenen die aan zelfstandigen met een onvolledige loopbaan worden uitbetaald.  Dit laat toe die bedragen met 1,7 % te verhogen, zoals voorzien in het sociaal akkoord. De nieuwe basisbedragen worden wettelijk gekoppeld aan de minimum rust- en overlevingspensioenen in het pensioenstelsel van de werknemers en meer bepaald aan de nieuwe basisbedragen voor werknemers met een onvolledige loopbaan.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de volgende welvaartsaanpassingen:
• een verhoging van de pensioenen, die zijn ingegaan tussen 1995 en 2004, met 1% op 1 september 2017
• een verhoging van het eerste inkomensplafond voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen en de overgangsuitkering met 1,7% op 1 januari 2018
• een verhoging van het vast bedrag van het overlevingspensioen ingeval van cumulatie met sociale uitkeringen tot op het niveau van de inkomstengarantie voor ouderen (IGO) op 1 september 2017

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling van de zelfstandigen