20 jul 2017 19:14

Welvaartsaanpassingen op het gebied van arbeidsongevallen 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot welvaartsaanpassingen op het gebied van arbeidsongevallen voor 2017-2018.

Overeenkomstig het interprofessioneel akkoord wil het ontwerp wijzigingen aanbrengen aan het koninklijk besluit betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet en wel als volgt: 

  • een verhoging met 1,7% voor de forfaitaire minima
  • een verhoging met 2% van de bijslagen na 6 jaar (recurrent) voor arbeidsongevallen uit de periode 2011 (op 1 september 2017) en 2012 (op 1 januari 2018)

Deze wijzigingen kaderen in de uitvoering van de maatregelen inzake welvaartsaanpassingen op het gebied van arbeidsongevallen, die genomen werden in het kader van het interprofessioneel akkoord.  

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971