13 okt 2006 17:00

Welzijn van de werknemers van aannemers en onderaannemers

Wijziging van de wet die het welzijn regelt van werknemers die op eenzelfde of aanpalende arbeidsplaatsen werken of die als aannemer in de inrichting van de werkgever komen werken

Wijziging van de wet die het welzijn regelt van werknemers die op eenzelfde of aanpalende arbeidsplaatsen werken of die als aannemer in de inrichting van de werkgever komen werken

De ministerraad stemde in met een voorstel van Minister van Werk Peter Vanvelthoven om de wet te wijzigen die het welzijn van werknemers garandeert die voor verschillende werkgevers op eenzelfde arbeidsplaats werken. Het gebeurt vaak dat verschillende ondernemingen samenwerken op een arbeidsplaats. Als het zonder overleg gebeurt, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Om het welzijn van hun personeel te waarborgen, legt de wet de verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen vast. Nu blijkt dat de bestaande reglementering in de praktijk onvoldoende werkbaar is en de uitvoeringsbesluiten hierover moeilijk maakt. Daarom besliste de ministerraad de huidige wettelijke bepalingen over het welzijn op het werk aan te passen. Ieders verplichtingen en verantwoordelijkheden en de beoogde doelstellingen worden duidelijker omschreven. Daarnaast zullen de actoren op het terrein zelf kunnen bepalen hoe ze die verantwoordelijkheden opnemen. Dankzij de aanpassing kan men nu uitvoeringsbesluiten nemen die enkel van toepassing zijn op de situaties waarin de actoren zelf niet tot een akkoord kunnen komen over de wijze waarop ze de wederzijdse verplichtingen zullen nakomen. De Nationale Arbeidsraad zal zijn advies geven over het voorontwerp van wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen en deze betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf. Daarna wordt het voorgelegd aan de Raad van State.