21 dec 2006 16:00

Wereldforum migratie en ontwikkeling

België organiseert eerste wereldforum over migratie en ontwikkeling in Brussel

België organiseert eerste wereldforum over migratie en ontwikkeling in Brussel

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker stelde de ministerraad het concept van het Wereldforum over migratie en ontwikkeling voor dat België in juli organiseert. De ministerraad stemde in met de thema's, de methodologie en de data van het forum. De ministerraad was op 8 september overeengekomen dat België tijdens de VN-dialoog op hoog niveau over internationale migratie en ontwikkeling zou voorstellen om het eerste wereldforum over migratie en ontwikkeling in Brussel te organiseren. Het voorstel werd aanvaard door de algemene vergadering in New York. Op 9, 10, en 11 juli 2007 vindt het forum in Brussel plaats. Het zal een informeel forum worden dat geen bindend karakter heeft. De verwachting is dat het zal aanzetten tot voorstellen voor concrete acties op het terrein. Daarom moet het forum vooral operationeel en multisectoraal zijn. Alle lidstaten van de VN kunnen deelnemen. Maar ook internationale en maatschappelijke organisaties en instellingen zullen kunnen deelnemen. Het forum vergadert tijdens drie dagen. De voorbereiding van de agenda en de vergaderwijze gebeuren via transparant overleg. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat in voor de coördinatie en de uitwerking van het concept van het forum onder directie van mevrouw Régine De Clercq, Ambassadeur voor migratie. De kostprijs wordt gedekt door het lopende budget van Ontwikkelingssamenwerking.