25 jun 2004 17:00

Wereldvrouwenconferentie

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, belast met interculturaliteit, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed, tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie (**).

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, belast met interculturaliteit, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed, tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie (**).

Het voorontwerp van wet heeft tot doel het beleid te versterken dat erop gericht is op de uitvoering van de in deze resoluties opgenomen doelstellingen inzake emancipatie en de gelijkheid van vrouwen en mannen. Naast de in deze resoluties voor opgestelde vereenvoudiging van de verslagen, voorziet het voorontwerp van wet in een politiek en administratief instrument om de genderdimensie te integreren in alle beleidslijnen, maatregelen, begrotingen of acties die op federaal niveau ondernomen worden, om zo ongelijkheden tussen mannen en vrouwen te corrigeren. Op basis van deze techniek, die bekent staat als "gender mainstreaming", zullen voor elk van de federale ministeriele bevoegdheden beleidsdoelstellingen bepaald worden ter bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen en worden de hoogste verantwoordelijken van de federale overheidsdiensten verantwoordelijk gesteld voor de genderdimensie. Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 6 maart 1996. (**) die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad.