05 jun 2009 13:29

Wereldvrouwenconferentie in Bejing

Vorming van een interdepartementale coördinatiegroep voor de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie

Vorming van een interdepartementale coördinatiegroep voor de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie

De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de vorming van een Interdepartementale coördinatiegroep en voert daarmee de wet uit die de controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie in 1995 in Bejing regelt (*). De wet integreert ook de genderdimensie in het federale beleid. De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de samenstelling, de taken en de werking van de Interdepartementale coördinatiegroep (ICG) regelt.

Vertegenwoordigers van de beleidscellen van de federale ministers, de  federale overheidsdiensten en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vormen de groep. Ze worden aangewezen door de ministers en de leidend ambtenaren. De groep zal de gender mainstreaming in het federale beleid structureel integreren. Daarvoor zal hij instrumenten, methoden en informatie verspreiden in de federale beleidscellen en overheidsdiensten en een permanente coördinatie organiseren.

In de federale en programmatorische diensten worden er gender mainstreaming coördinatoren aangesteld. Ze zullen toezien op de concrete toepassing van de wet van 21 januari 2007 in hun dienst, onder  verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar. 

De coördinatiegroep zal verslag uitbrengen bij de minister van Gelijke Kansen over de voortgang, de moeilijkheden en met aanbevelingen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

(*) van 12 januari 2007, art. 8.