19 jul 2013 22:19

Werkbonus neemt automatisch toe bij elke indexering van het minimumloon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werkbonus versterkt voor de lage lonen zodat het nettoloon hoger wordt.

Laatste stap in de hervorming van de werkbonus

De werkbonus laat werknemers met een laag inkomen (minder dan 2.380 euro bruto) toe minder sociale bijdragen te betalen. De betrokken werknemers konden al in april laatstleden van een verhoging van deze bonus genieten: voor werknemers met een minimumloon bedroeg deze toename 9 euro, wat jaarlijks een nettoverhoging van het loon met 75 euro betekent.

Vanaf 1 januari van volgend jaar wordt de werkbonus automatisch geïndexeerd. Dat betekent concreet dat de werkbonus van de werknemers met een laag salaris bij elke indexering van het minimumloon automatisch zal toenemen: voor de werknemers met het minimumloon zal de verhoging 4 euro per maand bedragen.

De tussenkomst van de sociale zekerheid voor de netto waardestijging van het salaris van werknemers met een laag inkomen zal dus stijgen van 726 miljoen in 2012 naar 886 miljoen in 2014. De maatregel laat toe de koopkracht van de mensen die dit het meeste nodig hebben te bijven steunen.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering