13 nov 2015 14:23

Werken op afstand binnen Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed over werken op afstand binnen het Ministerie van Defensie.

Het voorontwerp van wet legt de wettelijke basis voor werken op afstand vast voor alle militairen van het actief kader van Defensie. Het voorontwerp houdt rekening met de specificiteit van het militair beroep en probeert de verschillen tussen de burgerlijke en de militaire personeelsleden van Defensie zoveel mogelijk te beperken. Binnen Defensie bestaan drie vormen van werken op afstand die samengevoegd kunnen worden:

  • het telewerken dat het gebruik van informatietechnologie vereist
  • het werken in een satellietkantoor: een nabijheidsinfrastructuur die ter beschikking gesteld wordt van personeelsleden van Defensie die op afstand willen werken
  • het telewerken dat het gebruik van bijzondere technologieën niet vereist

Het werken op afstand kan op regelmatige of occasionele wijze verricht worden, zowel een volledige als een halve dag, maar het mag niet meer dan drie vijfde van de arbeidstijd innemen. Het gebeurt op vrijwillige basis en de persoon die op afstand werkt, behoudt dezelfde rechten en plichten als de andere militairen. Wanneer deze mensen voor de krijgsmacht aan een zending, operatie of oefening deelnemen, wordt het werken op afstand voor de nodige duur geschorst. Enkel de kosten die verbonden zijn aan telewerk waar informatietechnologie in een private omgeving gebruikt wordt, worden door Defensie betaald.

Het voorontwerp van wet werd aan het Onderhandelingscomité van het militaire personeel voorgelegd. Het wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.