13 mrt 2009 10:58

Werkgevers beschutte werkplaatsen

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschutte werkplaatsen - tweede lezing

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschutte werkplaatsen - tweede lezing

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de loongrens die wordt toegepast voor de berekening van de vermindering van werkgeversbijdragen verhoogt tot 7.075 euro voor de laatste drie trimesters van 2009.

Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft als doel de werkgevers dezelfde vermindering van sociale werkgeversbijdragen toe te kennen als voor de indexaanpassingen. 

Op 20 februari 2009 had de ministerraad beslist om de berekening van de lagelooncomponent van het gewaarborgd minimuminkomen voor werknemers in een beschutte werkplaats aan te passen. Het  werd daarop aan het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de betrokken sector en de Raad van State voorgelegd.

(*) Kb tot wijziging van art 2, 3°, d van het kb van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002.