02 feb 2017 14:26

Werking en samenstelling van de Commissie voor de openbare comptabiliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Begroting Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de werking en de samenstelling van de Commissie voor de openbare comptabiliteit.

Het eerste ontwerp verduidelijkt de duur van de mandaten en de nadere regels voor vervanging in de loop van een mandaat van leden van de Commissie voor de openbare comptabiliteit, alsook hoe de Commissie wordt bijeengeroepen en hoe het secretariaat wordt waargenomen:

  • de leden worden voor een hernieuwbare periode van vier jaar benoemd
  • de Commissie vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op uitnodiging van tien van de achttien leden
  • de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole neemt het secretariaat van de Commissie waar

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Het tweede ontwerp bepaalt de aanstelling van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Commissie, alsook van de voorzitter en de twee ondervoorzitters: 

  • Dhr. Marc De Spiegeleire, algemeen directeur van de FOD Budget en Beheerscontrole, wordt tot voorzitter benoemd
  • Mevr. Elisabeth Loiseau, adviseur bij de FOD Financiën, en Dhr. Gert De Smet, algemeen directeur van de FOD Budget en Beheerscontrole, worden tot ondervoorzitters benoemd

Ontwerp van koninklijk besluit dat de nadere uitvoeringsregels bevat met betrekking tot de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit

Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Commissie voor de openbare comptabiliteit