12 jun 2015 15:12

Werking van de Commissie Kunstenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de werking van de Commissie Kunstenaars. 

Het ontwerp geeft in de eerste plaats een overzicht van de prestaties als controlemiddel voor de kleinevergoedingsregeling, naast de kunstenaarskaart. Het bepaalt ook met welke soort stem de leden van de Commissie Kunstenaars zetelen. 

Het ontwerp voorziet tevens de verdeling van de voorbereiding van de activiteiten en het secretariaat onder de openbare instellingen van sociale zekerheid en de FOD Sociale Zekerheid. Tot slot bepaalt het ontwerp het aanwezigheidsquorum en het aantal stemmen dat aan de verschillende leden wordt toegekend. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft het statuut van de kunstenaars, en van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars"