18 mrt 2022 16:19

Werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst.

De autonome dienst Fiscale Bemiddelingsdienst die onder leiding staat van een college werd in het verleden al meermaals geconfronteerd met de aanvechting bij en de vernietiging door de Raad van State van aanstellingen tot collegelid.

Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een bepaling die toelaat dat de minister van Financiën bij gebrek aan voldoende collegeleden, na advies van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, een rijksambtenaar van niveau A van de betrokken dienst kan belasten met de uitoefening van een mandaat van collegelid door middel van een tijdelijke vervanging voor een termijn van maximum een jaar. Deze tijdelijke aanstelling kan eenmaal worden hernieuwd op voorwaarde dat de definitieve-vervangingsprocedure werd ingezet binnen de eerste termijn van een jaar zonder dat het regelmatig verloop ervan al tot een nieuwe aanstelling heeft geleid.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)